آزمایشگاه XRF & XRD


در آزمون XRF با اندازه‌گیری طول امواج فلورسانس ساطع شده از اتم‌های مختلف نمونه مورد آزمون، عناصر تشکیل دهنده ماده مورد نظر شناسایی شده و با اندازه‌گیری شدت امواج میزان هر عنصر اندازه گیری می‌گردد.

در این روش تشعشعات حاصل از تیوب مولد اشعه ایکس دستگاه XRF ضمن برخورد با اتم‌های تشکیل دهنده نمونه مورد آزمون، منجر به خروج الکترون از ترازهای مختلف گردیده و اتم در حالت برانگیخته و ناپایدار قرار می‌گیرد که در این حالت برای جبران الکترون خارج شده از اتم، الکترونی از ترازهای با انرژی بالاتر به سمت ترازهای پائین‌تر منتقل می‌شود و انرژی مازاد الکترون (از تراز انرژی بالاتر به تراز انرژی کمتر) به صورت امواج اشعه ایکس با طول موج‌های مشخص (که همان امواج فلورسانس می باشند) منتشر می‌گردد. با اندازه‌گیری هر طول موج ، عنصر مربوطه شناسایی گردیده و شدت امواج نیز بیانگر میزان عنصر در نمونه مورد نظر می‌باشد.

دستگاه XRF با سرعت عمل بسیار زیاد عناصر بسیاری را بصورت کیفی و کمی مورد آنالیز قرار می‌دهد و با توجه به زمان کوتاه انجام آزمون و عدم مصرف مواد شیمیائی، مزیت‌های قابل توجهی در مقایسه با سایر روش‌های آنالیز ترکیب شیمیائی مواد معدنی به‌همراه دارد.

آزمون XRD با تهیه طیف و الگوی پراش از نمونه، شناسایی فازهای موجود و مطالعه و بررسی کانی‌ها از نظر ساختار مینرالی و همچنین آزبستی بودن یا نبودن ترکیبات مختلف و مطالعه ساختار بلوری نمونه ها را امکان پذیر می‌نماید.

به منظور اطمینان از صحت نتایج آنالیز، تجهیزات طبق برنامه روزانه و به طور مستمر کالیبره می‌شوند.

گزیده ای از خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه در آزمایشگاه آنالیز مواد معدنی به شرح زیر می‌باشد:

آنالیز کمی و کیفی مواد مختلف و شناسایی عناصر از فلوئور (F) تا اورانیوم (U)

  • آنالیز بالک شیمیایی عناصر اصلی در سنگ و رسوبات
  • آنالیز بالک عناصر کمیاب و سنگین در سنگ و رسوبات
  • انجام آزمون‌های مورد نیاز صنایع سیمان، نسوز و سرامیک
  • انجام آزمون‌های مورد نیاز صنایع شیمیایی، رنگ و لعاب
  • انجام آزمون‌های مورد نیاز صنایع مهندسی و متالورژی
  • انجام آزمون‌های مورد نیاز صنایع معدنی و زمین‌شناسی
  • انجام آنالیز نمونه‌های باستان شناسی
  • انجام آنالیز کودهای شیمیایی و معدنی صنایع کشاورزی
  • قابلیت گزارش نتایج به صورت اکسیدی برای مواد معدنی
  • قابلیت گزارش نتایج به صورت عنصری برای نمونه‌های فلزی