فرم پذیرش


به منظور پذیرش نمونه در بنیاد (به جز آزمون‌هایی که فرم مخصوص خود را دارند) از فرم عمومی ذیل استفاده نمایید.

به منظور نمونه‌های FE-SEM، XRD، XRF از فرم‌های مربوط به این آزمون‌ها استفاده فرمایید.