صنایع نیروگاهی
صنایع نیروگاهی به عنوان یکی از صنایع پیشرفته و دارای دانش فنی پیچیده در زمینه ساخت قطعات نیروگاهی، خدمات آزمایشگاهی گسترده و مداومی را در دوره احداث و همچنین بهره‌برداری نیروگاه ها نیاز دارند. مجموعه آزمایشگاه های مختلف بنیاد علوم کاربردی رازی خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز نیروگاه ها و صنایع مرتبط را در زمینه شناسایی و آنالیز ترکیب شیمیایی و خواص متالورژیکی سوپر آلیاژهای مصرفی، انجام آزمون های خواص مکانیکی قطعات، کنترل و ارزیابی عیوب ساختاری، تدوین شناسنامه فنی و ارائه تکنولوژی تولید قطعات، بررسی علل شکست و تخمین عمر باقی مانده قطعات مختلف نیروگاهی، انجام بازرسی و آزمون های غیر مخرب و آنالیز پرتابل در محل نیروگاه ها به روش های XRF و PMI (کوانتومتر پرتابل) را ارائه می نمایند.