شرکت های خدماتی (بازرسی و استاندارد)
مجموعه آزمایشگاه‌های بنیاد علوم کاربردی رازی به عنوان آزمایشگاه همکار و دارای تایید صلاحیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و دارای استاندارد ISO/IEC 17025 از موسسه بین‌المللی اعتبار بخشی Analitica تحت مرجع اعتبار بخشی ILAC با دامنه (Scope) گسترده ای از آزمون‌ها، فرآورده‌ها و محصولات متنوع، خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز شرکت‌های مختلف بازرسی مهندسی، بازرسی کالا و موسسات استاندارد سراسر کشور را تامین می‌کند.

دامنه گواهی تایید صلاحیت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همچنین دامنه گواهی استاندارد ISO/IEC 17025 مجموعه آزمایشگاه‌های این بنیاد در صفحه گواهی نامه‌ها قابل مشاهده می‌باشد.