مشاوره فنی و صنعتی


با تحولات پرشتاب علوم و فناوری در جهان به همراه پدیده‌ی جهانی شدن اقتصاد، صنعت و فناوری مفاهیمی چون دهکده جهانی فناوریهای نوآورانه به عنوان مهترین مولفه توسعه اقتصادی در هزاره سوم و آموزش‌های فنی و مهندسی با نیازها و الزامات جدیدی روبرو شده است. بنگاه‌های اقتصادی در در 20 سال گذشته با تحولات زیادی روبرو شده‌اند که مهمترین آن‌ها عبارتند از:


  • افزایش توان حجم اطلاعات
  • کاهش تصدی‌گری شرکت‌ها
  • جهانی‌شدن اقتصاد
  • افزایش ریسک‌پذیری در حوزه‌ فناوری‌های نوین
  • ضرورت نگرش جدید به حوزه‌ی پژوهش‌های نوین
  • آموزش مهمترین نیروی محرکه توسعه
  • برای آنکه سازمان‌ها بتوانند به بقای خود ادامه دهند می‌بایستی یادگیریشان بیشتر از درجه‌ی تغییرات محیطی باشد
  • گسترش ارتباطات شرکت‌ها و زیرساخت‌های سیستمی فرآیندی سریع برای توسعه

اگر می‌خواهید بهترین محصول را تولید کنید، بهترین خدمات را ارائه کنید بایستی به روز باشید، از طریق توسعه ارتباطات از آخرین سطح تکنولوژی‌های جهانی اطلاع داشته باشید.