شماره حساب های بنیاد


به نام : بنیاد علوم کاربردی رازی

شماره حساب : 47000188134602

شبا : IR340540109147000188134602به نام : بنیاد علوم کاربردی رازی

شماره حساب : 4790171371

شماره کارت : 6104337926816255

شبا : IR430120000000004790171371