درخواست آزمون شناسایی پلیمر به روش FTIR


ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن 2 ﮔﺮم از ﻣﺎده ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ TGA ، DSC و EDS ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ، آزﻣﻮن ATR اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دﻗﺖ آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮﯾﺪ ﭘﻠﯿﻤﺮ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن FTIR ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎي 2-46872321(021) ، 49732(021) ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.