نمونه‌های استاندارد کوانتومتری


نمونه‌های CRM نمونه‌های مرجع همراه با Certificate می‌باشند. دقت عناصر در این نمونه‌ها، تایید شده و استاندارد است. در واقع این نمونه‌ها، نمونه‌های آماده‌ای هستند که قبلا تحت شرایط ویژه و استانداردی آنالیز شده‌اند. به عنوان مثال در دستگاه کوانتومتر، قبل از هر آنالیز حتما باید توسط نمونه‌های CRM متناسب با نمونه‌ی آنالیزیی مدنظر کالیبره شود.

نمونه‌های RM نمونه‌هایی هستند که خواص همگنی دارند و برای کالیبراسیون دستگاه، ارزیابی یک روش اندازه‌گیری و یا برای تخصیص مقادیر به مواد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.