بازرسی کنترل خوردگی و حفاظت کاتدی


خوردگی در صنایع

الکتروشیمی خوردگی

خوردگی در محیط ترش

خوردگی های شیمیایی

خوردگی های میکروبی

پایش و حفاظت در برابر خوردگی

حفاظت کاتدی

پایش خوردگی

انجام خدمات متناسب سازی تجهیزات جهت سرویس دهی(Fitness for service)

بررسی علل و مشاوره خوردگی

تشخیص نوع فرایند خوردگی و عوامل موثر در بهبود و یل تشدید فرایند خوردگی

انتخاب متریال مناسب جهت جلوگیری از خوردگی تجهیزات

بررسی علل تخریب و ارائه و اجرای روشهای کنترل خوردگی(Failure Analysis)

طراحی و تدوین دستورالعمل های اجرای سیستم های رنگ(Painting) ، پوشش (Coating) و عایق (Insulation)

طراحی سیستم های مانیتورینگ خوردگی و بازدارنده های خوردگی(Corrosion Monitoring , Corrosion Controlling and Inhibitors)

کالا و مواد

بازرسی و نمونه برداری محمولههای مایع و مایعات گازی

- بازرسی و نمونه برداری محموله های فله

- بازرسی و نمونه برداری محموله‌های نفتی و پتروشیمیایی

- بازرسی و نمونه‌برداری محصولات و محموله ها

- بازرسی کمی و کیفی اقلام بسته بندی